Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024:

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB

 

TID: 29. aprilj 2024 kl. 19:30

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Erling, Daniel, Tobias, Lasse, Dan, Simon, Samuel, Ole, Jan

REFERENT: Jan

 


dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Budget og fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. 2 bestyrelsessuppleanter
c. 1 revisor
d. 1 revisorsuppleant
7) Eventuelt

 

Ad 1: Jan blev valgt til dirigent.


Ad 2: Formanden har indsendt følgende beretning:


Beretning Sorø Skakklub sæson 2023-4

 

Overordnet

Det har igen været et godt år for Sorø skakklub. Vi har haft fremgang i medlemsantal, der har været god energi og vi har haft flotte resultater. 

 

Der er fortsat god stemning i klubben med klubaftener, der både har et læringselement og masser af spil.  Det skal vi holde fast i.

 

Vi vandt årets initiativpræmie for Hovedkredsen!

Hovedkredsens tildelt os åres initiativpris! Begrundelsen fra hovedkredsen var:

 

”Årets initiativpræmie tildeles Sorø Skakklub

Efter en lidt stille tid har Sorø Skakklub på det sidste oplevet en stor opblomstring.

Medlemstallet er steget. Der er kommet en del unge med i klubben, og klubbens 1.hold

deltager i øjeblikket som en stærk modstander i vores mesterrække.

Sorø har de sidste år med stor dygtighed arrangeret vores pokalstævner til stor glæde for

hovedkredsens klubber.”

 

Det skal vi være stolte af – meget imponerende.

 

Flot debut i mesterrækken

Vi debuterede i mesterrækken og endte på en flot 3. plads, kun ét point fra 1. pladsen. Flot! Også en flot 3.-plads i B-rækken med godt engagement. Vi måtte desværre trække os fra c-rækken, da det kneb med at stille hold. Tak til Jan for stor indsat.

 

Turneringer

Vi har ingen i går været succesrige værter for pokalturneringen i 2. hovedkreds. Erling trækker det største læs, men mange andre hjalp til med stor energi.

 

Vi måtte dog desværre sige farvel til Lorenz, men med initiativ fra Lasse og Lorenz blev det med manér og en sjov lynturnering.

 

Vi lykkes ikke med at gennemføre en klubturnering i år, men det gør vi næste år.

 

Mange har hjulpet til

Flere har igen i denne sæson gjort en ekstra indsats for klubben:

 • Jan er trukket et stor læs med at arrangere holdkampe i 3 rækker, styret hjemmesiden og i øvrigt hjulpet til med mange andre ting.
 • Erling har ligesom forrige år trukket et stor læs hele sæsonen igennem – og ikke mindst taget ansvar for at vi kunne afholde pokalturneringen. Derudover har han udarbejdet regnskabet, hvilket i sig selv er et stor stykke arbejde.
 • Daniel har stået for klubaftenerne – en meget vigtig del af klubbens drift.
 • Dan har igen håndteret klubbens kassererarbejde, med god hjælp fra Erling.
 • Ole har foretaget revision på regnskabet.
 • Jeppe har desværre været forhindret i at deltage i mange aktiviteter denne sæson, men han har forsøgt at vedligeholde den administrative del af klubben efter bedste evne.
 • Mange andre har hjulpet til ved holdkampe, pokalturnering, klubaftener og lignende.

 

Tak til alle. Jeg håber, alle vil bakke lige så godt op i den kommende sæson.

 

Den kommende tid

I formandens øjne skal vi stadig først og fremmest være et sted, hvor det er sjovt og rart at komme, og hvor vi støtter hinanden i at blive bedre. Og så skal vi spille god skak, selvfølgelig.

 

JBH 28/04/2024

 

-------------

 

Ad 3:

Erling fremlagde regnskabet. Der er et lille overskud på ca. 2600. Der var budgetteret med et underskud på små 9000 kr. Forskellen skyldes primært at vi ikke har afholdt EMT-turnering, samt at vi på indtægtssiden har haft præmieindtægter på 3900 og lidt flere kontingentindtægter.

Ole har som revisor revideret regnskabet uden anmærkninger.

 

Ad 4:

Erling fremlagde forslag til budget for 24/25 som gik i 0. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at afsætte 4000 kr. til 8 nye skakure, så har 16 i den gode turneringsstandard. Prisen er nok omkring 5000 kr., men der kan søges diverse fonde om tilskud.

Kontingent fortsætter som hidtil:

Juniorer: 500 kr. (halv pris første år)

Pensionister: 600 kr.

Øvrige: 800 kr.

 

Ad 5:

Bestyrelsen havde ikke nogen forslag, og der var heller ikke indkommet forslag.

 

Ad 6:

 1. Valg til bestyrelsen:
 • Erling og Jeppe var på valg, og blev begge genvalgt.
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter:
 • Simon stillede op og blev valgt.
 1. Valg af revisor
 • Ole blev genvalgt
 1. Valg af revisorsuppleant
 • Simon blev valgt.

 

Ad 7: Eventuelt.

Simon foreslog at vi måske kunne udvide åbningstiden så vi starter kl. 19:00 i stedet for 19:30. Han foreslog også at vi en gang i mellem kunne lave mad. Der var også forslag om at genoptage juniortræning ved behov, og at det så kunne starte allerede kl. 18:30.

Ole efterlyste nogle koordineret eller ratede turneringer, f.eks. ratet klub- eller byturnering.

Dan foreslog at vi skifter bank til Danske Bank hvor gebyrerne er noget lavere.

 

Bestyrelsen arbejder videre med ovenstående forslag på de næstkommende bestyrelsesmøder.

 

Slut på generalforsamlingen.

 

Umiddelbar efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Den består nu af følgende:

Jeppe Høj, Formand

Erling Petersen, Kasserer

Daniel Petersen, Materialeforvalter

Jan Pedersen

Dan Christensen

Jacob Madsen

Suppleant: Simon Madsen